รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.3
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบุคลากรสู่การเป็นมืออาชีพ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
2 ) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
3 ) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
4 ) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
5 ) มีการรายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและนำไปปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
1 1 1 n/a
%
1
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
2) มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
3) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
4) มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
5) มีการรายงานผลการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหารได้ทราบและนำไปปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป