รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 35

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 36.58 36.72 36.72
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37.35 37.83 37.98 38.72 39.19 39.44
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560