รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กองการเจ้าหน้าที่
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 55

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 54.03 54.11 54.11
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54.11 53.98 54.47 54.83 54.91 54.96
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2560