รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.3
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อพันธกิจ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน/กองคลังและพัสดุ/สำนักคอมพิวเตอร์
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนงาน/โครงการ
2 ) มีการดำเนินงานตามแผน
3 ) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้า
4 ) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับปรุงระบบตามคำแนะนำ
5 ) มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 3 1 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 3 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนงาน/โครงการ
- 5.3.3-1 แผนโครงการพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
- 5.3.3-2 แผนปฎิบัติงงานตามโครงการพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
2) มีการดำเนินงานตามแผน
- 5.3.3-3 ผลการดำเนินงานพัฒนาระบบในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
3) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้า
- 5.3.3-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
- 5.3.3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มมส    
- 5.3.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มมส    
- 5.3.3-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย    
4) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับปรุงระบบตามคำแนะนำ
- 5.3.3-8 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำการทดสอบระบบสารสนเทศ    
- 5.3.3-9 แบบประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ    
5) มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน และนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบ
- 5.3.3-10 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้    
- 5.3.3-11 แผนการพัฒนาระบบตามผลประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้