รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองคลังและพัสดุ
กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ได้รับทั้งสิ้น

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 78
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 81
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 84
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 87

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 39.28 46.72 59.12
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
68.75 80.70 82.95 89.21 85.10 88.33
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 5.3.2-(1)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ6เดือน    
- 5.3.2-(2)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ5เดือน    
- 5.3.2-(1)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ4เดือน    
- 5.3.2-(1)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ8เดือน    
- 5.3.2-(5)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ9เดือน    
- 5.3.2-(6)ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรายจ่ายลงทุนรอบ10เดือน