รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่คณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้รับทั้งสิ้น

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 88
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 92
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 94
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 96

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 29.30 35.71 45.94
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
52.11 61.25 67.17 68.77 79.91 88.29
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 5.3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายฯ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.3.1-4 ข้อมูลสรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับงบประมาณหลังโอน