รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
3 ) มีการกำหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินงาน (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
4 ) มีการดำเนินการตาม แนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ และประเมินผล ตามกิจกรรมที่กำหนดและนำผลมาจัดทำแผนในการปรับปรุง (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
5 ) จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีได้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยหลักสูตรละ 10 คน (คณะ/หน่วยงานดำเนินงานเอง)
6 ) จำนวนบุคลากรสายวิขาการได้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยภาควิชา/สำนักวิชา/เทียบเท่าละ 1 คน(คณะ/หน่วยงานดำเนินงานเอง)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
1 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 4 4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- เอกสารหมายเลข 1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายทอดและสร้างความตระหนักฯ    
2) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
- เอกสารหมายเลข 2-1 หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมฯ    
3) มีการกำหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินงาน (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
- เอกสารหมายเลข 3-1 หนังสือรายงานการประชุม    
- เอกสารหมายเลข 3-2 หนังสือขออนุมัติโครงการ    
4) มีการดำเนินการตาม แนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ และประเมินผล ตามกิจกรรมที่กำหนดและนำผลมาจัดทำแผนในการปรับปรุง (ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
- เอกสารหมายเลข 4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อนิสิต และหนังสือส่งรายชื่อนิสิตและบุคลากร    
- เอกสารหมายเลข 4-2 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานฯ แจ้งผู้บริหารคณะหน่วยงาน    
- เอกสารหมายเลข 4-3 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ และหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร    
- เอกสารหมายเลข 4-4 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานฯต่อผู้บริหารคณะหน่วยงาน (บุคลากรสายวิชาการที่เข้ารับการอบรมฯ)    
5) จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีได้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยหลักสูตรละ 10 คน (คณะ/หน่วยงานดำเนินงานเอง)
6) จำนวนบุคลากรสายวิขาการได้รับทราบหรือเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ อย่างน้อยภาควิชา/สำนักวิชา/เทียบเท่าละ 1 คน(คณะ/หน่วยงานดำเนินงานเอง)