รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไต์ของหน่วยงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) เว็บไซต์คณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษา และมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2 ) เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน อยู่ภายใต้ domain ของมหาวิทยาลัย
3 ) เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4 ) เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์สู่สากล
5 ) มีผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของข้อกำหนด/แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) เว็บไซต์คณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษา และมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- เอกสารหมายเลข 1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย    
- เอกสารหมายเลข 1-2 รายงานสรุปผลการประเมินเว็บไซต์คณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษาและมีผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์    
2) เว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน อยู่ภายใต้ domain ของมหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข 2-1 รายงานสรุปผลการประเมินเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย    
3) เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เอกสารหมายเลข 3-1 หนังสือแจ้งข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.2.2 และเกณฑ์การประเมิน    
- เอกสารหมายเลข 3-2 หนังสือส่งผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในครั้งที่ 1 (ประเมินตนเอง)    
- เอกสารหมายเลข 3-3 ผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ครั้งที่ 1 (ประเมินตนเอง)    
- เอกสารหมายเลข 3-4 หนังสือส่งผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2    
- เอกสารหมายเลข 3-5 ผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2 (ประเมินผ่านระบบประเมินเว็บไซต์ ฯ)    
- เอกสารหมายเลข 3-6 รายงานสรุปผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
4) เว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์สู่สากล
- เอกสารหมายเลข 4-1 เอกสารแสดงหลักเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์สู่สากล    
- เอกสารหมายเลข 4-2 รายงานสรุปผลการประเมินเว็บไซต์ด้านเกณฑ์การจัดอันดับเว็บไซต์สู่สากล    
5) มีผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของข้อกำหนด/แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์
- เอกสารหมายเลข 5-1 รายงานสรุปผลการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด