รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.1
(มหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการรับความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีการกำหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน
4 ) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด
5 ) มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่น้อยกว่ารอยละ 90
6 ) มีการจัด่สงข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน ตามกำหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 3 5 5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 6 6 6 6 6
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
- เอกสารหมายเลข 1-1 หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2559    
- เอกสารหมายเลข 1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ(ยกเลิก)    
- เอกสารหมายเลข 1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ(ฉบับแก้ไข)    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการรับความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
- เอกสารหมายเลข 2-1 หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1/2559    
- เอกสารหมายเลข 2-2 หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2/2559    
- เอกสารหมายเลข 2-3 หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 3/2560    
3) มีการกำหนดแนวทาง หรือ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน
- เอกสารหมายเลข 3-1 แผนปฎิบัติการการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559    
4) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด
- เอกสารหมายเลข 4-1 รายงานผลการส่งข้อมูล    
5) มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่น้อยกว่ารอยละ 90
- เอกสารหมายเลข 5-1 รายงานผลการส่งข้อมูล    
6) มีการจัด่สงข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ครบทั้ง 4 ฐาน ตามกำหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- เอกสารหมายเลข 6-1 เอกสารรายงานผลการส่งข้อมูลต่ออธิการบดี