รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.2
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51
เชิงปริมาณ  
1
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายใน ไม่ต่ำกว่า 3.51 x 100

จำนวนคณะ/หน่วยงานทั้งสิ้น

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 เท่ากับ ร้อยละ 22
ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 เท่ากับ ร้อยละ 24
ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 เท่ากับ ร้อยละ 26
ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 เท่ากับ ร้อยละ 28
ร้อยละคณะ/หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในไม่ต่ำกว่า 3.51 เท่ากับ ร้อยละ 30

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
32.14 32.14 96.43
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- บันทึกข้อความส่งข้อมูลกองแผนงาน    
- ผลประเมินคณะ-หน่วยงาน