รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2 ) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5 ) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 3 4 5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 6 7 8 8 8
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-1 คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนฯ ปี60 คำสั่งที่941/2559 ลงวันที่ 2379/2559 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-2 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 ก.ย. 59    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-1 สรุปผลโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-2 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนฯ คำสั่งที่ 4456/2559 ลงวันที่ 1 พ.ย. 59    
3) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแ่ผนฯ รอบ 9 เดือน    
4) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4-2 วาระการประชุมกำกับครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4-3 บันทึกแจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ 2    
5) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-1 คำสั่งที่ 5217/2559 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 59 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแ่ผน รอบ 9 เดือน ต่อสภาฯ    
6) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-6-1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแ่ผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
7) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-1 รายงานผลต่อที่ประชุมบริหาร รอบ 4 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-2 รายงานผลต่อที่ประชุมบริหาร รอบ 5 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-3 รายงานผลต่อที่ประชุมบริหาร รอบ 6 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-4 รายงานผลต่อที่ประชุมสภาฯ รอบ 7 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-5 รายงานผลต่อที่ประชุมบริหาร รอบ 8 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-6 รายงานผลต่อที่ประชุมสภาฯ รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-7 รายงานผลตอบ 10 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-7-8 รายงานผลรอบ 11 เดือน    
8) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-8-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-8-2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-8-3 ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับปรับปรุงก.ย. 60 และ ร่างแผน ปี 61    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-8-4 ร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ เสนอต่อสภาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-8-5 ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ปี 61 เสนอสภาฯ