รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
3
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 1 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
1 1
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 8 8 8 8 8
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.2.1-2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- มมส 4.2.1-1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-4 สรุปข้อมูลการมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-5 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสือศิลปะการแทงหยวก    
- มมส 4.2.1-6 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสือคู่มือการทำอาหารหมักชนชาติพันธ์อีสาน (ไทญ้อ ไทลาว ภูไท)    
- มมส 4.2.1-7 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์กับกระติบข้าวอีสาน