รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.2.1
(มหาวิทยาลัย/ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
2 ) มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และมีมาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)
3 ) มีรายงาน และระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
4 ) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร
6 ) มีการรายงานผลตัวชี้วัด 3.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 ) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.2.1 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
- 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 3 4 4 3 7
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูล    
2) มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และมีมาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)
- มีการอัพเดทฐานข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยและงานวิจัย    
3) มีรายงาน และระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
- ระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ    
4) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- แบบสอบถามสำหรับประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล    
5) มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร
- มีการรายงานผลต่อผูับริหาร    
6) มีการรายงานผลตัวชี้วัด 3.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีการรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน    
7) มีการจัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 3.2.1 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
- หนังสือนำส่งแบบรายงานตัวชี้วัด ปี 2560    
- ฟอร์มการสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่กองวิจัยรับผิดชอบ