รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.3
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
คณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอด หรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น x 100

คณะ-หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ

   ซ่อน/แสดง

-
-
ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น เท่ากับ ร้อยละ 1
ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น เท่ากับ ร้อยละ 2
ร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผล สู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น เท่ากับ ร้อยละ 3

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
19.05 19.05
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42.86 42.86 42.86 42.86 42.86 57.14
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.3-1 หลักฐานแสดงร้อยละของคณะที่มีโครงการสามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น    
- มมส 3.1.3-3 รายชื่อข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า”    
- มมส 3.1.3-4 รายชื่อข้อเสนอโครงการ “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”    
- มมส 3.1.3-5 รายชื่อข้อเสนอโครงการ “โครงการบริการวิชาการแก่สังคม”    
- มมส 3.1.3-6 รายชื่อข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ    
- มมส 3.1.3-7 หลักฐานการสร้างชุมชนต้นแบบโดยใช้แหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.3-2 หลักฐานแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดหรือขยายผลสู่พื้นที่อื่นหรือหน่วยงานอื่น