รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หักให้มหาวิทยาลัย)
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
เงินจากการบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย x 100

เงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการบริการวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หักให้มหาวิทยาลัย) เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
2.50 44.59 29.35 32.72 7.80
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.2-3 หลักฐานตัวอย่างการประกาศและประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-1 หลักฐานแสดงร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (เฉพาะเงินบริการวิชาการที่หักให้มหาวิทยาลัย    
- มมส 3.1.2-4 Flow Chart “ระบบกลไกในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก”    
- มมส 3.1.2-5 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-6 หนังสือแจ้งเวียนระบบกลไกฯ และแนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-7 หลักฐานการรายงานสรุปร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- ตารางสรุปร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- มมส 3.1.2-2 หลักฐานแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก