รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนหลักสูตรที่มีการดำเนินการตามนโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ เท่ากับ ร้อยละ 72.50
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ เท่ากับ ร้อยละ 77.50
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ เท่ากับ ร้อยละ 80

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
66.67 78.16
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
78.16 80.46 80.46 80.46 80.46 95.40
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.1-2 หลักฐานแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการดำเนินการตามนโยบายโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ    
- มมส 3.1.1-1 หลักฐานแสดงร้อยละของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน หรือหน่วยงาน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ    
- มมส 3.1.1-3 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1    
- มมส 3.1.1-4 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 2    
- มมส 3.1.1-5 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 3    
- มมส 3.1.1-6 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 1    
- มมส 3.1.1-7 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ครั้งที่ 2    
- มมส 3.1.1-8 ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม    
- มมส 3.1.1-9 หลักฐานตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสุนนจากเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน    
- มมส 3.1.1-10 หลักฐานตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสุนนจากแหล่งทุนภายนอก