รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.5.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/สถาบันวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจัยศิลปะฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม x 100

เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
69.61
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานผลรอบ 7 เดือน (เมษายน)    
- ผลประเมินรายตัวชี้วัด (2.5.2) รอบ 8 เดือน (พฤษภาคม) ปี 2560    
- รายงานผลรอบ 9 เดือน    
- รายงานผลรอบ 10 เดือน