รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.5.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
2
ชิ้น
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/สถาบันวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจัยศิลปะฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 1 ชิ้น

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 22 17 19 19 19
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน (เมษายน)    
- ผลประเมินรายตัวชี้วัด (2.5.1) รอบ 8 เดือน (พฤษภาคม) ปี 2560    
- รายงานผลรอบ 9 เดือน    
- ผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือน