รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.4.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ  
3
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/สถาบันวิจัยวลัยฯ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจัยศิลปะฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
เงินที่ได้รับจากการวิจัยที่หักไว้มหาวิทยาลัย x 100

เงินที่ได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.50 4.03 4.03 4.03 4.03 4.22
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ    
- ระบบกลไกในการรับทุนภายนอก    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    
- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    
- รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด 2.4.2 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่ออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)