รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาเอกสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 51.95 51.95 51.95
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
51.95 58.60 88.30 84.56 93.15 101.74
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560)