รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เท่ากับ ร้อยละ 50

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 15.31 15.31 15.31
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15.31 43.15 41.47 41.47 53.30 60.13
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ตัวชี้วัดที่ : 2.2.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560)