รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
เชิงปริมาณ  
3
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย x 100

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ เท่ากับ ร้อยละ 30

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16.39 16.39 22.15 22.15 22.15 33.92
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรุปร้อยละการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ    
- สรุปผลงานตีพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม    
- สรุปรายงานผลงานตีพิมพ์ รอบเดือนมิถุนายน    
- เอกสารแนบหมายเลข 1 สรุปข้อมูลตัวชี้วัด 2.2.2 สิ้นปีงบประมาณ    
- เอกสารแนบหมายเลข 2 สรุปรายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละคุณภาพของผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ