รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ x 100

จำนวนคณะทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 72
ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 74
ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 76
ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 78
ร้อยละของคณะที่มีความร่วมมือทางการวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบันทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 80

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33.33 33.33 33.33 33.33 65.22 80.95
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1 วาระประชุมหารือเพื่อนวางแผนการดำเนินการ และทบทวนผลการดำเนินงาน    
- 1.2 รายงานประชุมหารือเพื่่อวางแผนนการดำเนินงาน ทบทวนผลการดำเนินงาน รายตัวชี้วัด    
- 1.3 ระบบและกลไกหรือแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล    
- 1.4 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
- 1.5 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 7 เดือน    
- 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 11 เดือน    
- 1.7 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 12 เดือน