รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.2
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/บรรพชีวินฯ/นวัตกรรมไหมฯ/สถาบันวิจัยศิลปะฯ/ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและ สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ x 100

จำนวนคณะ-หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละของคณะที่มีการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยวิจัยเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ เท่ากับ ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47.62 47.62 47.62 100 100 90.91
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- จำนวนหน่วยปฏิบัติการวิจัย    
- รายงานตัวชี้วัด 2.1.2