รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน
เชิงปริมาณ  
3
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน x 100

จำนวนคณะ-ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน เท่ากับ ร้อยละ 7
ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน เท่ากับ ร้อยละ 9
ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน เท่ากับ ร้อยละ 11
ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน เท่ากับ ร้อยละ 13
ร้อยละของคณะที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรร หรือสิ่งประดิษฐ์ เฉพาะด้าน เท่ากับ ร้อยละ 15

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84.62 85.71 85.71 85.71 100 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ระดับ 4 4-1 รายงานผลรอบ 4 เดือน มกราคม    
- ระดับ 4 4-3 รายงานผลรอบ 6 เดือน (มีนาคม)    
- ระดับ 4 4-4 รายงานผลรอบ 7 เดือน (เมษายน)    
- ระดับ 4 4-2 รายงานผลรอบ 5 เดือน (กุมภาพันธ์)    
- ระดับ 4 4-6 รายงานผลรอบ 9 เดือน (มิถุนายน)    
- ระดับ 4 4-5 รายงานผลรอบ 8 เดือน (พฤษภาคม)    
- ระดับ 4 4-7 รายงานผลรอบ 10 เดือน (กรกฎาคม)    
- ระดับ 4 4-8 รายงานผลรอบ 11 เดือน สิงหาคม    
- ระดับ 4 4-9 รายงานผลรอบ 12 เดือน กันยายน