รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.3
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
0.5
ข้อ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง

1 ) นักเรียน ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
2 ) นักเรียน ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
3 ) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้น้อยกว่าร้อยละ 50
4 ) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้น้อยกว่าร้อยละ 50 – 70
5 ) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้มากกว่าร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 4 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) นักเรียน ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
2) นักเรียน ม.6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
3) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้น้อยกว่าร้อยละ 50
4) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้น้อยกว่าร้อยละ 50 – 70
5) นักเรียน ม. 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขี้นไป และพึงพอใจในสาขาที่สอบได้มากกว่าร้อยละ 70
- ระดับ 1-5--รายงานผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน