รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.2
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
0.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง

1 ) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
2 ) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 40.00 - 49.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
3 ) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 50.00 - 59.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
4 ) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 60.00 - 69.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
5 ) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 5 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
2) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 40.00 - 49.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
3) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 50.00 - 59.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
4) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 60.00 - 69.99 ได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
5) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปได้ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป
- ระดับ 1-5-- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึุกษาระดับชาติ (O-Net)    
- ระดับ 1-5-- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึุกษาระดับชาติ (O-Net) แบบมีกราฟเปรียบเทียบ    
- ระดับ 1-5-- สถิติผลสอบ ม.3