รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.1
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ  
1
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
   ซ่อน/แสดง
นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจำกัดล่าง x 100

นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 50
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 65
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
0 0 0 0 0 73.91
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
73.91 73.91 73.91 73.91 73.91 73.91
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- นักเรียนที่ทำคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน    
- รายงานผลการทดสอบO-Net ปีการศึกษา2559    
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยปลการทดสอบ ของนักเรียนที่เข้าสอบ ป.6