รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.10
(มหาวิทยาลัย) จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ  
2
คน
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กองกิจการนิสิต
   ซ่อน/แสดง

จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เ้ท่ากับ 12 คน
จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เ้ท่ากับ 14 คน
จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เ้ท่ากับ 16 คน
จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เ้ท่ากับ 18 คน
จำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เ้ท่ากับ 20 คน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 20 20 20 20 429
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรุปจำนวนศิษย์เก่าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย