รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.7
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง
จำนวนรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา ในปีการศึกษา 2559 x 100

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ เท่ากับ ร้อยละ 84
ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ เท่ากับ ร้อยละ 86
ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ เท่ากับ ร้อยละ 88
ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือ สื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ เท่ากับ ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 84 84 84
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
84 84 85 85 85 99
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.2.7-1 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับติดตามการจัดทำรายงานข้อมูลรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา    
- 1.2.7-2 มติที่ประชุมในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ    
- 1.2.7-3-1 บันทึกข้อความส่งไปยังคณ หน่วยงานติดตามงานภาคต้นและปลาย    
- 1.2.7-3-2 บันทึกข้อความส่งไปยังคณ หน่วยงานติดตามงานภาคการศึกษาพิเศษ    
- 1.2.7-4 รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 1.2.7)