รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.5
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam)
เชิงปริมาณ  
1
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบ x 100

จำนวนนิสิตทั้งหมด ที่คณะ/หลักสูตรเลือกหรือกำหนดให้เป็นชั้นปีที่เข้าสอบ

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 81
ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 84
ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 87
ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 93

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 14.65 62.53 79.06
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
85.14 89.12 89.61 89.78 92.50 92.50
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2560    
- เอกสารหมายเลข 2 สรุปรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงประมาณ 2560