รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam)
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 16
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 17
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 18
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 19
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 20

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
36.58
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37.79 37.79 37.79 37.79 38.58 38.58
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานผลคณะวิศวกรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะศึกษาศาสตร์    
- รายงานผลคณะเภสัชศาสตร์    
- รายงานผลคณะมนุษยศาสตร์    
- รายงานผลคณะบัญชี    
- คณะนิติศาสตร์    
- รายงานผลวิทยาลัยดุริยาง    
- รายงานผลคณะสิ่งแวดล้อม    
- รายงานผลคณะพยาบาล    
- รายงานผลคณะเทคโนโลยี    
- รายงานผลคณะการท่องเที่ยว    
- รายงานผลวิทยาลัยการเมือง    
- รายงานผลคณะวิทยาการสารสนเทศ    
- เอกสารรายงานผลการสอบต่อผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป    
- บันทึกข้อความรายงานต่ออธิการ (สรุปผลทดสอบตามแบบฟอร์ม)