รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam)
เชิงปริมาณ  
1
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบ x 100

จำนวนนิสิตทั้งหมด ที่คณะ/หลักสูตรเลือก/กำหนดให้เป็นชั้นปีที่เข้าสอบ

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 100 ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปีที่หลักสูตรกำหนด (MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
89.51
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
92.08 92.08 92.08 92.08 93.06 93.06
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานผลคณะวิศวกรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะสาธารณสุขศาสตร์    
- รายงานผลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะศึกษาศาสตร์    
- รายงานผลคณะศิลปกรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะเภสัชศาสตร์    
- รายงานผลคณะวัฒนธรรมศาสตร์    
- รายงานผลคณะมนุษยศาสตร์    
- รายงานผลคณะบัญชี    
- รายงานผลคณะแพทย์    
- รายงานผลคณะนิติศาสตร์    
- รายงานผลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์    
- รายงานผลคณะสิ่งแวดล้อม    
- รายงานผลคณะพยาบาล    
- รายงานผลคณะเทคโนโลยี    
- รายงานผลคณะการท่องเที่ยว    
- รายงานผลวิทยาลัยการเมือง    
- รายงานผลคณะวิทยาการสารสนเทศ    
- บันทึกข้อความรายงานต่ออธิการ (สรุปผลทดสอบตามแบบฟอร์ม)