รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)
เชิงปริมาณ  
2
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตร

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.50
ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 3.75
ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.00
ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.25
ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 4.50

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
4.40 4.40 4.40 4.40
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน    
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ    
- เอกสารระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหริอกิจกรรมในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือคณะ    
- รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย    
- เอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด