รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 45
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 50
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 65

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 5.49 8.24 8.24
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8.24 10.99 13.74 16.48 32.97 89.20
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.2-5 รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่1.1.2เสนอต่อมหาวิทยาลัย    
- 1.1.2-1-1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา2559    
- 1.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน    
- 1.1.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
- 1.1.2-3 ข้อมูลรายงานการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม    
- 1.1.2-4 การรายงานตัวชี้วัดที่ 1.1.2ในระบบบริหารยุทธศาสตร์    
- 1.1.2-1-3 แนวทางการดำเนินงาน