รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 45
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 50
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี 3.01* ขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 65

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
14.20 14.20
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14.20 28.32 28.32 28.32 79.89 79.31
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร    
- รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 1.1.1 รายงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 87-92)