รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการไฟฟ้า/ขยะ/น้ำ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองอาคารสถานที่
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนและมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ
2 ) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3 ) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผน และตัวชี้วัด
4 ) มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ คณะทำงานจะต้องดำเนินงานค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5 ) มีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีวัดบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนและมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ
2) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
3) มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผน และตัวชี้วัด
4) มหาวิทยาลัยต้องมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ข้อ (3) ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ คณะทำงานจะต้องดำเนินงานค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5) มีการรายงานผลสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมีวัดบรรลุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด