รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 0 -
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 2 ขออนุมัติปฏิทินจัดซื้อจัดจ้าง ปี63    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.1 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการหาครุภัฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.2 รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ปี2563    
- เอกสารแนบหมายเลข 3.3 ส่งรหัสงบประมาณและแจ้งให้คณะหน่วยงานดำเนินการผูกพันงบประมาณค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2563