รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน+กองคลังและพัสดุ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง