รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.1.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100

รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละความสำเร็จแผนเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง