รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Campus
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ มมส และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ของโลก
2 ) ตั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่าน Digital และวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
3 ) ประชุมร่วมคณะหน่วยงานภายในและตัวแทนนิสิต เพื่อ จัดทำร่างแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital และร่างแผนปฏิบัติการ
4 ) นำเสนอต่อสภาฯ และปรับปรุงตามคำแนะนำ
5 ) ถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital แก่คณะ/หน่วยงานภายใน และตัวแทนนิสิต

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
-
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ มมส และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ของโลก
2) ตั้งเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่าน Digital และวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
3) ประชุมร่วมคณะหน่วยงานภายในและตัวแทนนิสิต เพื่อ จัดทำร่างแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital และร่างแผนปฏิบัติการ
4) นำเสนอต่อสภาฯ และปรับปรุงตามคำแนะนำ
5) ถ่ายทอดหรือเผยแพร่แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital แก่คณะ/หน่วยงานภายใน และตัวแทนนิสิต