รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.3.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง
นิสิตที่รับได้จริงในปีการศึกษา 2563 (ลงทะเบียนเรียน) x 100

นิสิตตามแผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต (พ.ศ. 2563 – 2567)

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 20
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 25
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 30
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 40
ร้อยละความสำเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 50

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง