รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.2
(มหาวิทยาลัย) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 4.51
เชิงปริมาณ  
2.50
ระดับคุณภาพ
   ซ่อน/แสดง
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการสึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ไม่ต่ำกว่า 4.51

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง