รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
5
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเท่ากับ 31 ผลงาน/โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเท่ากับ 32 ผลงาน/โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเท่ากับ 33 ผลงาน/โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเท่ากับ 34 ผลงาน/โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการทางด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือคุณค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคมเท่ากับ 35 ผลงาน/โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 31 31
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 4.2.1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.2.1-2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรมแบบมุ่งเป้า    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.2.1-3 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า รอบ 2