รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.1
(มหาวิทาลัย) ร้อยละของคณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ  
5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีการดำเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม x 100

คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ

   ซ่อน/แสดง

คณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 96
คณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 97
คณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 98
คณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 99
คณะที่มีการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม เท่ากับร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 95.24 95.24
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1-2 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1-3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรมแบบมุ่งเป้า    
- เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1-4 ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม