รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.3
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ  
2.50
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
กองแผนงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
จำนวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 50000 บาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง