รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.2
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ
เชิงปริมาณ  
2.50
จำนวนเงิน
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง
จำนวนเงินสนับสนุนการบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
สัดส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจำ เท่ากับ 10,000 บาท

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2,500.45 2,500.45
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- หลักฐานการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
- ผลการพิจารณาโครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง    
- ผลการพิจารณาโครงการคูปองวิทยาศาสตร์