รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/ คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
2 ) มีแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4 ) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5 ) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
- มมส 3.1.1-1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า    
2) มีแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
- มมส 3.2-1-1 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะหน่วยงาน    
3) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้