รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.1
ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.92
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
   ซ่อน/แสดง

1 ) นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน
2 ) มีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุม/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
3 ) จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและความชอบ
4 ) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข
5 ) สรุปผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) นโยบาย/ประกาศ การบูรณาการ การเรียนการสอน
2) มีการดำเนินการจัดตั้งชุมนุม/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้
3) จัดให้นักเรียนเลือกชุมนุม/กิจกรรมที่นักเรียนสนใจตามความสมัครใจและความชอบ
4) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยวัดจากผลงาน หรือ ความสุข
5) สรุปผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป