รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.3.2
(มหาวิทยาลัย กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
2.50
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม x 100

เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 45

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
5.24
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- โครงการที่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าร่วมได้    
- รายงาน​ข้อมูล​ตัวชี้​วัด​ตาม​ฟอร์ม​ ม​มส​    
- ขั้นตอน​การ​บ่ม​เพาะ​ธุรกิจ​    
- คำสั่ง​คณะกรรมการ​    
- โครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​นักวิจัย​    
- รายงาน​การ​ประชุม​    
- คณะจัดส่งข้อมูลรายงาน    
- กลไกการจัดเก็บข้อมูล    
- มีการรายงานตัวชี้วัด